Blackinton

Blackinton Flowered Antique (Sterling, 1940) Fork - Sterling, 1940, No Monograms

Blackinton - Blackinton Flowered Antique (Sterling, 1940) Fork - Sterling, 1940, No Monograms