Edelstein

Edelstein Dorchester Creamer, Fine China Dinnerware - Yellow Flowers, Maria Theresia

Edelstein - Edelstein Dorchester Creamer - Yellow Flowers, Maria Theresia