Fenton

Fenton Emerald Crest Salad Bowl - Green Crimped Edge, Milk White Body

Fenton - Fenton Emerald Crest Salad Bowl - Green Crimped Edge, Milk White Body