Heisey

Heisey Sunburst 2 Oz Cruet, No Stopper - Stem #343, Pressed, Star Design

Heisey - Heisey Sunburst 2 Oz Cruet, No Stopper - Stem #343, Pressed, Star Design