Rose (Japan)

Rose (Japan) Beatrice Dinner Plate, Fine China Dinnerware - Platinum Trim Rim Shape

Rose (Japan) - Rose (Japan) Beatrice Dinner Plate - Platinum Trim Rim Shape