6820 Main Street
Miami Lakes, FL 33014
United States