P.O. Box 363 Rozelle
, Australia NSW 2039
Australia

restaurant bar balcony

restaurant bar balcony