My Glass Slipper

20 W 22nd St
New York, NY 10010
United States