4212 Shasta Dam Blvd
Shasta Lake, CA 96019
United States