Whiterocks
Portrush, Co. Antrim BT56 8NF
United Kingdom