Libbey Glass Company

Libbey Glass Company Citation Martini Glass

Martini Glass in the Citation pattern by Libbey Glass Company. Clear,Plain,Smooth Stem 5 5/8